Algemene voorwaarden2

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Echte Bakker HG Bos VOF. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Echte Bakker HG Bos VOF te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Echte Bakker HG Bos VOF zijn vrijblijvend. Echte Bakker HG Bos VOF accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Echte Bakker HG Bos VOF behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Echte Bakker HG Bos VOF behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Echte Bakker HG Bos VOF zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Echte Bakker HG Bos VOF ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail - bij Echte Bakker HG Bos VOF . te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Echte Bakker HG Bos VOF te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Betaling

De klant voldoet bij Echte Bakker HG Bos VOF aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkel. In het geval dat Echte Bakker HG Bos VOF een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Echte Bakker HG Bos VOF.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Echte Bakker HG Bos VOF de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Echte Bakker HG Bos VOF wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Echte Bakker HG Bos VOF. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Echte Bakker HG Bos VOF over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Echte Bakker HG Bos VOF opgave doet van een adres is Echte Bakker HG Bos VOF gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk of per mail te melden aan

Henderikus Bos De Echte Bakker
De Weide 10
7908 AB Hoogeveen
of per email: h.g.bos@echtebakker.nl

Aansprakelijkheid

Echte Bakker HG Bos VOF is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Echte Bakker HG Bos VOF is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Echte Bakker HG Bos VOF komen. Echte Bakker HG Bos VOF draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Echte Bakker HG Bos VOF eveneens geen verantwoordelijkheid. Echte Bakker HG Bos VOF is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Echte Bakker HG Bos VOF, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Echte Bakker HG Bos VOF. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Echte Bakker HG Bos VOF uitgesloten.


Heeft u vragen?

Henderikus Bos De Echte Bakker
De Weide 10
7908 AB Hoogeveen

Bel 0528-269493 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd

Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 20.00 geplaatst worden. Veilig betalen met iDeal.